شناسه : 959
پنجشنبه 20 مهر 1396 ساعت 08:51 2017-10-12 08:51:34
سیدحسن حسینی شاهرودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: عده ای از نمایندگان مردم در خانه ملت ابهامات خود از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را مطرح کرده و از این رو تقاضای آنها مبنی بر تحقیق و تفحص، رأی مثبت مجلس را به همراه آورد.
نماینده مردم شاهرود و میامی مطرح کرد:

ابهام در پرداخت های انجام شده از محل درآمد یارانه ها

سیدحسن حسینی شاهرودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: عده ای از نمایندگان مردم در خانه ملت ابهامات خود از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را مطرح کرده و از این رو تقاضای آنها مبنی بر تحقیق و تفحص، رأی مثبت مجلس را به همراه آورد.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در این بررسی کارشناسان؛ چگونگی درآمد های یارانه ها و پرداخت هایی که برابر قانون باید از محل درآمد های یارانه انجام می شد را با قانون تطبیق خواهند داد.
حسینی شاهرودی ادامه داد: در نهایت مشخص می شود که آیا دولت به آنچه قانون برایش تکلیف کرده، پایبند بوده یا خیر؟
عضو هیئت تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بیان کرد: اکنون هیئت رئیسۀ گروه تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مشخص شده و براساس گزارش نهایی آنها درخواهیم یافت که آیا درآمدهای موجود در یارانه با هزینه ها مطابقت می کند یا مغایر قانون است./

اضافه کردن دیدگاه جدید