شناسه : 949
چهارشنبه 12 مهر 1396 ساعت 10:16 2017-10-4 10:16:56
 سخنگوي شوراي اسلامي شهر شاهرود با اشاره به اينكه شهردار شاهرود انتخاب شد،گفت:  پس از تحقيقات و بررسي هاي فراوان محسن احمدي به عنوان شهردار شاهرود انتخاب شد.
سخنگوي شوراي اسلامي شهر شاهرود با اشاره به اينكه شهردار شاهرود انتخاب شد،گفت: پس از تحقيقات و بررسي هاي فراوان محسن احمدي به عنوان شهردار شاهرود انتخاب شد.

 به گزارش روابط عمومي شهرداري شاهرود، حميده محبي با بيان اينكه محسن احمدي با كسب  تمام آراي اعضاي شوراي شهرشاهرود به عنوان شهردار اين شهر معرفي شده است، افزود: اعضاي شوراي شهر با بررسي سوابق، عملكرد و تجربه اين فرد در پست هاي گذشته خود به اين جمع بندي رسيده كه حضور اين فرد مي تواند به شهر شاهرود كمك كند.
 

اضافه کردن دیدگاه جدید