مهندس سعيدى كيا رياست بنياد مستضعفان به همراه دكتر حسينى شاهرودى جهت اعطاى اسناد املاك علوى به محرومان كالپوش با استقبال مردم خونگرم  طلوبين وارد اين روستا شد.
مهندس سعيدى كيا رياست بنياد مستضعفان به همراه دكتر حسينى شاهرودى جهت اعطاى اسناد املاك علوى به محرومان كالپوش با استقبال مردم خونگرم طلوبين وارد اين روستا شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید