عصر امروز دکترحسینی شاهرودی از غرفۀ  فرش طرود درنمایشگاه بین المللی ( تهران) صنایع دستی و فرش ایران بازدید و مشکلات تولید و فروش آنها را بررسی کرد.
عصر امروز دکترحسینی شاهرودی از غرفۀ فرش طرود درنمایشگاه بین المللی ( تهران) صنایع دستی و فرش ایران بازدید و مشکلات تولید و فروش آنها را بررسی کرد.

اضافه کردن دیدگاه جدید