شناسه : 862
چهارشنبه 25 مرداد 1396 ساعت 13:37 2017-8-16 13:37:46
چهارمين جلسۀ  کارگروه توسعه شهری در محل  خانۀ ملت برگزار و در خصوص لزوم حل مسائل و عدم توسعه شهرى شاهرود بحث و تبادل نظر شد.
چهارمين جلسۀ کارگروه توسعه شهری در محل خانۀ ملت برگزار و در خصوص لزوم حل مسائل و عدم توسعه شهرى شاهرود بحث و تبادل نظر شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید