دکترحسینی شاهرودی در گفت وگو با خبرگزاری خانۀ ملت:

ورودبانک مرکزی به حذف صفر از پول ملی ناقص و بدون کارشناسی است


1. video_2016-12-18_21-00-18.mov | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید