شناسه : 1585
پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 19:25 2019-12-12 19:25:59
با ابلاغی از طرف دکتر محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، امضاء کلیه پروانه های اشتغال به کار مهندسی، کاردانی و تجربی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه جغرافیایی  شرق استان سمنان به مهندس عمیدی مدیر کل محترم راه و شهرسازی شرق استان  تفویض اختیار گردید.
با ابلاغی از طرف دکتر محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، امضاء کلیه پروانه های اشتغال به کار مهندسی، کاردانی و تجربی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه جغرافیایی شرق استان سمنان به مهندس عمیدی مدیر کل محترم راه و شهرسازی شرق استان تفویض اختیار گردید.

اضافه کردن دیدگاه جدید