نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور  دکترحسینی شاهرودی، دکترنوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور،  وزیر نفت و  رییس سازمان امور مالیاتی، در خصوص بررسی کلیات و تبصره های ارجاعی به کمیسیون  لایحه بودجه سال 1398 کل کشور مهمترین دستور کار امروز نمایندگان بود.
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور دکترحسینی شاهرودی، دکترنوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر نفت و رییس سازمان امور مالیاتی، در خصوص بررسی کلیات و تبصره های ارجاعی به کمیسیون لایحه بودجه سال 1398 کل کشور مهمترین دستور کار امروز نمایندگان بود.

اضافه کردن دیدگاه جدید