بازدید رئیس و اعضای دفتر  خانه ملت شاهرود  به همراه رئیس بنیاد مسکن شاهرود از روستای  قلعه نو خرقان و بررسی ظرفیت ها ،مسائل و مشکلات این روستا
بازدید رئیس و اعضای دفتر خانه ملت شاهرود به همراه رئیس بنیاد مسکن شاهرود از روستای قلعه نو خرقان و بررسی ظرفیت ها ،مسائل و مشکلات این روستا

اضافه کردن دیدگاه جدید